ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИРУСА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 

Почистване и дезинфекция за превенция на COVID-19

 

Преди да преминем към същинската част е необходимо да направим следното уточнение:

Каква е разликата между почистване и дезинфекция?

Почистването е свързано с отстраняването на замърсявания, микроорганизми, прах и други от повърхностите. Почистването НЕ УБИВА микроорганизмите, но ги остранява, намалява техния брой и риска от разпространение на инфекция. Почистването се извършва с помощта на вода и препарати и оборудване като мопове, прахосмукачки, кърпи и др.

Дезинфекцирането е свързано с използване на химикали (дезинфектанти), които убиват микроорганизмите по повърхностите. Този процес не е свързан задължително с почистването на мръсни повърхности, но когато се прилага след почистването, води до намаляване на риска от разпространение на инфекция. Дезинфектантите действат чрез разграждане на клетъчната стена на бактериите и така предотвратяват развитието им.

В указанията, подготвени от Националния център по заразни и паразитни болести е посочено, че "Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности, трябва да бъдат заменени с дезинфектанти".

Като имаме предвид указанията на Американския център за контрол и превенция на болестите (CDC) и нашата практика, че в някои случаи има силно замърсени повърхности (петна, прах и др.), то бихме препоръчали да не се прави тотална замяна (т.е. преход само към използване на дезинфектант), а при наличие на видимо замърсени повърхности (петна, прах, отлагания, пръски, лепкави повърхности) първо да се извършва почистване и след това да се използват в добавка дезинфектанти.

Директната замяна е подходяща, когато няма видимо замърсени повърхности.

Цитат от CDC:

Почистването на видимо мръсни повърхности, последвано от дезинфекция, е най-добрата практика за предотвратяване на COVID-19 и други вирусни респираторни заболявания в домакинствата и общността.

Какво ще намерите в статията?

 • Почистване и дезинфекция при липса на случай на COVID-19

·         Избор на дезинфектант

·         Установяване на критични точки

·         Необходими допълнителни действия при започване на използването на нов дезинфектант в предприятието.

·         Дезинфекция на малки повърхности

·         Дезинфекция на големи повърхности

·         Почистване на меки материи

·         Безопасност за персонала

·         Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи

·         Възможни пропуски при монтаж и използване на UVC лампи

 • Указание за дезинфекция на транспортни средства за обществен превоз
 • Временни насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV, различни от лечебни заведения

Почистване и дезинфекция при липса на случай на COVID-19

В следващите редовe цитираме указанията на НЦЗПБ (Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19), като ще добавим информация от CDC, Световната здравна организация и наши препоръки от гледна точка на приложение на други нормативни изисквания.

Избор на дезинфектант

Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.

Линк към регистъра: http://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/registar-na-biotsidnite-preparati/

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

Установяване на критични точки и кратност на обработките

За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.

Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности:

 • подове в училища, детски заведения и клубове, молове, бизнес сгради,
 • перони на метростанции;
 • подове в коли на градски транспорт,
 • бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати;
 • парапети;
 • фитнес уреди;
 • гишета за обслужване на пътници, клиенти;
 • стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място.

Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция.

При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място честотата на дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличи, като в зависимост от обектите тя
може да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или след всеки курс (например при транспортните средства).

Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, които трябва да се разредят с вода преди употреба.

 

Дезинфекция на малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

Препоръчително е използването на алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбицинации с тях) под формата на спрей, които са
готови за употреба.

Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта.

Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с дезинфектанта.

Третираната повърхност се оставя да изсъхне.

Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа!

Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.

Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин.

Дезинфекция на големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, най-често са под формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода.

От етикета на дезинфектанта се избира концентрация на работния разтвор, постигаща вирусоцидно действие (минимум вируси с обвивка) или по-висока от нея.

Работните разтвори се изготвят с хладка вода, освен ако на етикета изрично не е посочена определена температура.

Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с работния разтвор на дезинфектанта; чрез опръскване с работния разтвор на дезинфектанта или чрез пенообразуващи машини.

Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на
повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните помещение.

Техники за нанасяне на дезинфектантите при обработка на големи повърхности:

Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности.

Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа:

Препоръчва се използването на система от мопове, предварително напоени с дизенфекционен разтвор. При този начин на обработка подът на едно помещение се обработва с един моп, а малките повърхности в едно помещение – с една кърпа. Следващо помещение/повърхност се обработват с нов моп/кърпа.

При липса на система от мопове се препоръчва използването на два съда (две кофи), съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С мопа се обтрива повърхност до 10 m2, а с кърпата до 2 m2. Следва последователно изпиране и потапяне на мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им използване върху друга повърхност.

Използваните кърпи и мопове, при всички случаи, подлежат на обеззаразяване след работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант в най-високата концентрация, посочена на етикета за съответното време на въздействие, след което се изпират и се оставят да изсъхнат.

При работа с хлорни дезинфектанти в санитарни помещения, обществени тоалетни и в други обекти, повърхностите, които ще влязат в контакт с кожата, като седалки на тоалетни чинии, столове, пейки и др., трябва задължително да бъдат забърсани с чиста суха или влажна кърпа или да бъдат обилно изплакнати с вода, след изтичане времето на въздействие на използвания дезинфектант.

Дезинфекция чрез опръскване

Може да се осъществи чрез ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или автоматични системи за „суха мъгла“.

Обширни обработки с гръбни и моторни пръскачки, и автоматизирани системи могат да се извършват само от регистрирани лица по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Допълнителни изисквания

За всички обществени тоалетни, тоалетни в училища, детски заведения и за други обекти с обществено предназначение е необходимо да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете.

Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука.

Почистване на меки материи (по указания на CDC)

За меки (порести) повърхности като килими, мокети и завеси отстранете видимите замърсявания, ако има такива, и почистете с подходящи почистващи препарати, посочени за използване върху тези повърхности.

След почистване, ако е възможно, изперете материите в съответствие с инструкциите на производителя.

Дрехи, кърпи, спално бельо и други предмети, които се перат

Носете ръкавици за еднократна употреба, когато боравите с мръсно пране от болен човек и след това изхвърлете след всяка употреба.

Ако използвате ръкавици за многократна употреба, тези ръкавици трябва да бъдат предназначени за почистване и дезинфекция на повърхности за COVID-19 и не трябва да се използват за други домакински цели. Почистете ръцете веднага след свалянето на ръкавиците.

Ако при работа с мръсно пране не се използват ръкавици, не забравяйте да измиете ръцете след това.

Ако е възможно, не извтръсквайте мръсно пране. Това ще сведе до минимум възможността за разпространение на вируса във въздуха.

Изпирайте артикулите, според случая, в съответствие с инструкциите на производителя.

Безопасност за персонала

Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства:

Носете ръкавици за еднократна употреба при почистване и дезинфекция на повърхности. Ръкавиците трябва да се изхвърлят след всяко почистване. Ако се използват ръкавици за многократна употреба, тези ръкавици трябва да бъдат предназначени за почистване и дезинфекция на повърхности за COVID-19 и не трябва да се използват за други цели. Обърнете се към инструкциите на производителя за използваните почистващи и дезинфекционни продукти. Почистете ръцете веднага след свалянето на ръкавиците (CDC).

Личните предпазни средства се отстраняват внимателно. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.

Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт.

Персоналът, който извършва почистване и дезинфекция трябва да измива ръцете си често, включително  веднага след сваляне на ръкавиците като ръцете се измиват с вода и сапун за минимум 20 сек.  Ако няма вода и сапун или ръцете не са видимо мръсни, може да се използва дезинфектант на алкохолна основа, който съдържа минимум 60 % алкохол (по указания на CDC).

Обаче, ако ръцете са видимо мръсни, задължително трябва да се измият с вода и сапун.

Почистващият персонал трябва да следва нормалните превантивни действия по време на работа, включително поддържане на хигиена на ръцете и избягване на докосването на очи, нос или уста с неизмити ръце. Допълнителните случаи, които изискват измиване на ръце са:

 • След издухване на носа, кашляне или кихане
 • След използване на тоалтена
 • Преди хранене или приготвяне на храна
 • След контакт с животни
 • Преди и след рутинна грижа за друг човек (напр. дете).

 

Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи

ZBUT.EU: Внимание, бактерицидни лампи отворен тип (с директно UVC излъчване) не трябва да се използват в помещения и работни места, където има хора.

Бактерицидни лампи от затворен тип

 • Използват се за дезинфекция на въздух.
 • Могат да работят без прекъсване в присъствието на хора.
 • За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на въздушните UVC системи с обема на помещението, съгласно препоръките на производителя.
 • Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).
 • Изключително важно е подмяната на пурите, съгласно препоръките на производителя и/или ежегодното проследяване на UVC интензитета чрез измервателен
  уред (UVC-метър).

Бактерицидни лампи с директно UVC излъчване

 • Използват се за дезинфекция на въздух и повърхности.
 • Да не се допуска достъп/присъствие на хора в помещенията в работен режим на директните излъчватели!
 • Препоръчва се използването на пури, които не продуцират озон (ozon-free).
 • Дезинфекция се постига при работа на лампите в продължителност 20-30 минути и минимум 6 µW/cm2 UVC интензитет в целия обем на помещенията.
 • За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на директните бактерицидни лампи с големината на помещението и мястото на монтирането им, с цел поддържане на минимум 6 µW/cm2 UVC интензитет в целия обем на помещението.
 • Изключително важно е ежегодното проследяване на UVC интензитета на пурите, чрез измервателен уред (UVC-метър).
 • Ако директните бактерицидни лампи са били използвани ежедневно в продължение на 1 година или нерегулярно, но в продължение на повече от 3 години, и техните пури не са подменяни или контролирани, твърде вероятно е те да не излъчват ефективни дози UVC светлина, въпреки че светят в синьо-виолетова светлина. При липса на измервателен уред такива пури трябва да бъдат подменени, в противен случай не може да се гарантира постигане на дезинфекция.
 • По отношение на обеззаразяването на повърхности, директните бактерицидни лампи само подпомагат дезинфекцията с химични средства (дезинфектанти), но не я заместват!

Възможни пропуски при монтаж и използване на UVC лампи

 • Недостатъчен брой облъчватели за помещение.
 • Малка дължина на бактерицидните пури (30 и 40 сm), съответно по-ниска обща UVC емисия.
 • Наличие на бактерицидни пури с отчетени ниски стойности на UVС интензитет.
 • Наличие на бактерицидни пури без генериране на UVC лъчение.
 • Наличие на бактерицидни пури напълно или частично закрити от предпазител.
 • Наличие на мебелировка в помещенията, която спира разпространението на UVС лъчението.
 • Стенно монтиране на облъчвателите.
 • Монтиране на облъчватели в единия край на помещението, докато другата част остава в сянка.
 • Монтиране на директни облъчватели в помещения с постоянно присъствие на пациенти, поради което облъчвателите не се използват.
 • По-кратко време на работа на въздушните закрити облъчватели (2 часа/ден), вместо непрекъснат режим на работа.
 • Многократно по-продължително време (6 часа или цяла нощ) за облъчване от необходимото при изправни лампи.

Указание за дезинфекция на транспортни средства за обществен превоз в условията на епидемиологично разпространение на COVID-19

Документът, разработен от НЦЗПБ, съдържа временни насоки за дезинфекция на колите на обществения транспорт в условията на епидемично разпространение на COVID-19 (указанията са временни, поради динамиката на предаване за COVID-19). При актуализиране ще направим допълнение и в тази страница.

ZBUT.EU: Указанията могат да бъдат прилагани и към транспортните средства за превоз на работещи до и от работните места.

Указанието включва следните основни направления:

 1. Почистване
 2. Дезинфекция
 3. Начин на обработка
 4. Работа с дезинфектанта
 5. Лични предпазни средства
 6. Хигиена на ръцете
 7. Обработка на други обекти от системата на обществения транспорт